ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy” w skrócie MSZS zwany dalej „Związkiem”

§2
1. Związek działa na terenie Rzeczpospolitej Polski2. Siedzibą Związku jest miasto Bydgoszcz.

§3
1. Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy jest związkiem uczniowskich klubortowych i ich związków oraz organizacji posiadających osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Związku.2. Związek może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania
§4
Związek działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r.,   poz. 210), ustawy o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz postanowień niniejszego Statutu.Związek posiada osobowość prawną.

§5
Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§6
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudnić pracowników.

§7
1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów. 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków Związku.

ROZDZIAŁ 2
Cele i środki działania

§8
Celem Związku jest:propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej;upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;promowanie w środowisku szkolnym idei uprawiania sportu;popularyzowanie aktywnego wypoczynku i higienicznego trybu życia.

§9
Związek realizuje na terenie miasta swoje cele, o których mowa w §8, poprzez:stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego;                                                                                                                                                                           organizowanie zawodów, turniejów i olimpiad sportowych;organizowanie imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym;organizowanie konkursów;programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej;organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów;szkolenie kadr sportowych (instruktorów sportu, trenerów oraz organizatorów sportu);realizowanie zadań zleconych przez samorząd miejski, wojewódzki oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki;współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz z wyższymi uczelniami w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej młodzieży szkolnej;współdziałanie z władzami samorządowymi miasta i regionu oraz organizacjami sportowymi w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych i materialnych do uprawiania sportu i rekreacji;działanie na rzecz rozwijania przyszkolnych urządzeń i obiektów sportowych;reprezentowanie środowiska sportowego.
ROZDZIAŁ 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§10
Członkowie Związku dzielą się:ZwyczajnychWspierającychHonorowych

§11
Członkami zwyczajnymi Związku mogą być mające swoją siedzibę w Bydgoszczy:uczniowskie kluby sportowe i ich związki,organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami   i zadaniami Związku.

§12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują wsparcie realizacji celów Związku, pomoc materialną bądź organizacyjną.

§13
Członków zwyczajnych i wspierających  przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwałypodjętej po złożeniu przez wstępującego pisemnej deklaracji przystąpienia do Związku.

§14
Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Związku, może zostać nadany (za ich zgodą) w drodze uchwały Zebrania Delegatów, podjętej na wniosek Zarządu, tytuł Członka Honorowego.Tytułu Członka Honorowego może pozbawić Zebranie Delegatów, w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

§15
Członkowie zwyczajni mają prawo do:udziału ich delegatów, z głosem stanowiącym, w Zebraniu Delegatów;biernego i czynnego uczestniczenia ich delegatów w wyborach do władz Związku;zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;uzyskiwania od władz Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku;otrzymywania od władz pomocy i wsparcia w zakresie realizacji swoich celów statutowych;6. uczestniczenia w zajęciach, zawodach oraz imprezach sportowych, rekreacyjnych         i integracyjnych organizowanych przez Związek.

§16
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,    przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Związku,uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku,opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zebrania Delegatów.

§17
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym wymienione w § 15 pkt 3 – 6. Mogą oni osobiście bądź za pośrednictwem swoich przedstawicieli brać udział w obradach Zebrania Delegatów z głosem doradczym.Członkowie wspierający mają obowiązek:a.wspierania realizacji celów Związku,przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Związku,troszczenia się o dobro i rozwój Związku,realizowania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Związku.

§18
Członkowie honorowi posiadają prawa i obowiązki przysługujące członkom wspierającym.Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej. 

§19
Członkostwo w Związku ustaje na skutek:dobrowolnej rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,utraty osobowości prawnej,wykluczenia w trybie uchwały podjętej przez Zarząd Związku:za działalność sprzeczną ze statutem bądź uchwałami władz Związku,z powodu nieuczestniczenia w pracach Związku,w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 1 roku, pomimo pisemnego upomnienia.ustania bytu prawnego Związku.
§20 Od uchwał Zarządu, o których mowa w § 19 pkt 3 członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Zebrania Delegatów, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Zebrania Delegatów jest ostateczna.Do czasu rozpatrzenia przez Zebranie Delegatów odwołania, o którym mowa w pkt 1, prawa członkowskie członka, którego dotyczy uchwała Zarządu, zostają zawieszone.

ROZDZIAŁ 4
Władze Związku

§21
Władzami Związku są:
Zebranie Delegatów,Zarząd,Komisja Rewizyjna.Kadencja wszystkich Władz Związku trwa 4 lat, a ich wybór odbywa się  w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Zebrania Delegatów.Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie poza Prezesem Związku, który swoją funkcję pełni odpłatnie.Jeżeli inne przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej    w czasie trwania kadencji, władze te mogą uzupełnić swój skład w drodze kooptacji.Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków organu pochodzących z wyboru.

Zebranie Delegatów
§22
Najwyższą Władzą Związku jest  Zebranie Delegatów .

§23
Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.Zwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.Termin Zebrania, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zebrania.

§24
Nadzwyczajne Zebranie Delegatów może być zwołane w każdym czasie.Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd na podstawie:uchwały poprzedniego Zebrania Delegatów,uchwały Zarządu,wniosku Komisji Rewizyjnej,pisemnego, uzasadnionego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Związku.Nadzwyczajne Zebranie Delegatów winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu lub złożenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 3 i 4.Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane

§25
W  Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach członków zwyczajnych.Każdemu członkowi zwyczajnemu Związku przysługuje prawo wyboru jednego delegata na Zebranie Delegatów.Kumulacja mandatów delegatów jest niedopuszczalna.Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.Kadencja delegatów trwa 4 lata.

§26
W  Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:Członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami,Przedstawiciele członków wspierających,będących osobami prawnymi oraz osoby fizyczne będące członkami wspierającymi,członkowie honorowi,osoby zaproszone przez Zarząd.

§27
Do kompetencji  Zebrania Delegatów należy:określanie głównych kierunków działalności Związku,                 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Związku,udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,uchwalenie zmian w Statucie Związku,podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Związku i przeznaczeniu jego majątku,podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu tytułu Członka Honorowego.uchwalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich uiszczania,rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd i Komisję Rewizyjną,podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Związku.

§28
Uchwały  Zebrania Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów  w pierwszym terminie przy obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu osób uprawnionych do głosowania. 
Zarząd Związku
§29
Zebranie Delegatów wybiera w skład Zarządu Prezesa oraz 6 – 15 członków tego organu.Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Zebranie Delegatów.Wyboru władz Związku dokonuje się spośród delegatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze, wybierając ze swego grona dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§30
Do kompetencji Zarządu należy:reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,    wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów,kierowanie działalnością Związku,realizowanie budżetu Zarządu,uchwalanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu nagród i wyróżnień oraz Regulaminu dyscyplinarnego Związku,powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,przygotowywanie i składanie sprawozdań z działalności Związku na Zebraniu Delegatów,zwoływanie Zebrań Delegatów. 

§31
Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 
 
Komisja Rewizyjna
§32
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Zebranie Delegatów.Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

§33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:kontrolowanie całokształtu działalności Związku,kontrolowanie działalności statutowej Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów,współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi członków zwyczajnych Związku.Szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną
 
ROZDZIAŁ 5
Nagrody i wyróżnienia

§34
Członkom Związku za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:ustne i pisemne pochwały,nagrody,dyplomy i odznaczenia honorowe.Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w drodze uchwały Zarządu.Warunki przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 34 ust. 1, określa Regulamin Nagród i Wyróżnień uchwalony przez Zarząd. 

§35
W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień Statutu lub uchwał władz Związku mogą być stosowane następujące kary:upomnienie,nagana,zawieszenie w prawach członka.Warunki nałożenia kar, wymienionych w § 35 ust. 1, określa Regulamin dyscyplinarny Związku, uchwalony przez Zarząd.Kary przewidziane w Regulaminie dyscyplinarnym Związku są nakładane w drodze uchwały Zarządu.Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 35 ust. 3, członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Zebrania Delegatów, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Zebrania Delegatów jest ostateczna.
ROZDZIAŁ  7
Majątek Związku

§36
Na majątek Związku składają się:ruchomości,nieruchomości,fundusze.Źródłami powstania majątku Związku są :składki członkowskie,darowizny, spadki i zapisy,dochody z własnej działalności Związku, w tym wpłaty z zawodów, imprez sportowych oraz szkoleń organizowanych przez Związek,dochody z majątku Związku,dochody z ofiarności publicznej,Związek może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§37
Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Związku w sprawach majątkowych  wymagane są podpisy działających łącznie dwóch spośród czterech następujących członków Zarządu: Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza.Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Związku w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub jednego z dwóch Wiceprezesów.

§38
Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego Związku wymagana jest uchwała Zebrania Delegatów.
ROZDZIAŁ  8
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

§39
Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Zebrania Delegatów podjętej w trybie określonym w § 28 Statutu.
§40
Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Zebrania Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Związku, Zebranie Delegatów powołuje w drodze uchwały likwidatora, a także podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Związku..§41W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.                               


Jednolity tekst Statutu został przyjęty na
Zebraniu Delegatów Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego